ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න බැරි ආණ්ඩුවට තවදුරටත් රට පාලනය කරන්න අයිතියක් නැ – ටිල්වින්

June 16, 2019 posted by

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *